.


Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Munkaügyi szabályzat minta

Hatályos 2012. július 1. -től

Egy segédlet, amelyre minden vállalkozásnak szüksége van!

A Munkaügyi szabályzat minta ára: Árlista

A megrendelőlaphoz >>>

A munkaügyi ellenőrzések kedvenc témája

A Munkaügyi szabályzat minta a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései alapján került összeállításra és aktualizálva.

A minta szabályzat egyedülálló segítséget nyújt egy egyedi dokumentum gyors és biztonságos testreszabásához. Nem órákat, hanem napokat lehet megspórolni a használatával.

Azonnal használható segédlet, a gazdálkodó szervezet kötelező kelléke.
Amennyiben nincs kollektív szerződés, úgy kérik a Munkaügyi szabályzatot!

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Az új verzió kidolgozása a Munka törvénykönyve jogszabály változása miatt vált szükségessé. Az új Munka törvénykönyv 2012 július 1-én lépett hatályba. Bizonyos cikkelyei, amelyek a szabályzatot is érintik, csak 2013. január 1-én lesznek hatályosak. Addig az időpontig a szóban forgó cikkelyekbe foglalt rendelkezések a régi Munka törvénykönyv alapján értelmezhetők. Ezekre a cikkelyekre piros színű szövegrészletekkel hívjuk fel külön is a figyelmedet.

Az új törvény jelentős változásokat tartalmaz. Az egyes fejezetek "Eltérő megállapodás" címszó alatt külön-külön tartalmaznak utalásokat arra vonatkozóan, hogy melyik szabálytól nem lehet egyáltalán eltérni, illetve melyik szabálynál lehet eltérés megállapodás, vagy kollektív szerződés alapján. Ezek a szabályok komoly értelmezési kihívás elé állítják a jogszabály alkalmazókat. Ahol lehetett, ott előre adtunk egy elképzelhető választ. Ahol a sajátos körülményeid alapján kell döntést hozni, ott is előre megteremtettük a szerkesztett területet, amelyet már könnyedén tudsz bővíteni, törölni, vagy új szövegeket felvinni. A nyomtatásnál figyelj majd a nyomtatód párbeszéd ablakában megjelenő opciós lehetőségekre. A megjegyzések nyomtatása ne legyen bejelölve.

Munkaügyi szabályzat minta

A segédlet tartalma:

01 A munkáltatói szabályzat

02 A személyhez fűződő jogok védelme

03 A képviselet

04 A munkaszerződés

05 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

06 Alapvető kötelezettségek

07 A felmondási idő

08 Végkielégítés

09 Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén

10 A napi munkaidő

11 A munkaidőkeret

12 A munkaidő-beosztás szabályai

13 A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

14 A munkaközi szünet

15 A napi pihenőidő

16 A heti pihenőnap

17 A heti pihenőidő

18 A rendkívüli munkaidő

19 Ügyelet és készenlét

20 A szabadság

21 A szabadság kiadása

22 Betegszabadság

23 Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

24 A munka- és pihenőidő nyilvántartása

25 Az alapbér

26 A bérpótlék

27 Díjazás munkavégzés hiányában

28 A távolléti díj számítása

29 A munkabér védelme

30 A munkáltató kártérítési felelőssége

31 A munkavállaló kártérítési felelőssége

32 A vezető állású munkavállaló

33 A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

Miért használnád ezt a terméket?

Kényelmi megoldások egész sorát biztosítja:

Figyelembe veszi mindazokat az előírásokat és összefüggéseket, amelyeket a Munka törvénykönyve a témával kapcsolatban tartalmaz.

Lábjegyzetek sokasága teszi érthetőbbé és olvashatóbbá a törvény kereszthivatkozásokkal telitűzdelt bonyolult összefüggéseit.

Interaktív tartalomjegyzék segíti a gyors "közlekedést" a hatvan oldalnyi anyag fejezetei között.

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

Törvényi szabályok:

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről >>>

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A törvény célja

1. § E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire.

2. A törvény hatálya

2. § (1) E törvény hatálya

a) a munkáltatóra,

b) a munkavállalóra,

c) a munkáltatói érdek-képviseleti szervezetre,

d) az üzemi tanácsra, valamint

e) a szakszervezetre

terjed ki.

(2) E törvény

a) XVI. fejezetét a kölcsönvevőre,

b) XVII. fejezetét az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás jogosultjára

alkalmazni kell.

3. § (1) E törvény rendelkezéseit a nemzetközi magánjog szabályaira tekintettel kell alkalmazni.

(2) E törvényt – eltérő rendelkezés hiányában – akkor kell alkalmazni, ha a munkavállaló a munkát rendszerint Magyarországon végzi.

(3) E törvény XIX. és XX. fejezetét alkalmazni kell, ha a munkáltató székhelye vagy önálló telephelye Magyarország területén van.

4. § A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem munkaviszony keretében történő foglalkoztatására e törvénynek a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. Értelmezési alapelvek

5. § (1) E törvény rendelkezéseit Magyarország és az Európai Unió jogrendjével összhangban kell értelmezni.

(2) A jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni.

4. Általános magatartási követelmények

6. § (1) A munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő – úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

(2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.

(3) A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

7. § Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás. E törvény alkalmazásában rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen akkor, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

8. § (1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

(2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.

(4) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A törvény struktúrája:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A törvény célja

2. A törvény hatálya

3. Értelmezési alapelvek

4. Általános magatartási követelmények

5. A személyhez fűződő jogok védelme

6. Az egyenlő bánásmód követelménye

7. A munkaviszonyra vonatkozó szabály

II. FEJEZET

A JOGNYILATKOZATOK

8. A megállapodás

9. Az egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat

10. A kötelezettségvállalás

11. A munkáltatói szabályzat

12. A tájékoztatás

13. A feltétel

III. FEJEZET

A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

14. A képviselet

15. Az alaki kötöttség

16. A jognyilatkozat közlése

17. A határidő és az időtartam számítása

IV. FEJEZET

AZ ÉRVÉNYTELENSÉG

18. A semmisség

19. A megtámadhatóság

20. Az érvénytelenség jogkövetkezménye

21. A polgári jogi szabályok alkalmazása

MÁSODIK RÉSZ

A MUNKAVISZONY

V. FEJEZET

A MUNKAVISZONY ALANYAI

22. Eltérő megállapodás

VI. FEJEZET

A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS

23. Eltérő megállapodás

VII. FEJEZET

A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

24. A munkaszerződés

25. A munkaszerződés tartalma

26. A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

27. A munkaviszony kezdete

28. Eltérő megállapodás

VIII. FEJEZET

A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

29. Alapvető kötelezettségek

30. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

31. Az utasítás teljesítésének megtagadása

32. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

33. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért

34. Eltérő megállapodás

IX. FEJEZET

A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

35. Eltérő megállapodás

X. FEJEZET

A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

36. A munkaviszony megszűnése

37. A munkaviszony megszüntetése

38. A felmondás

39. A felmondási idő

40. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

41. Végkielégítés

42. Azonnali hatályú felmondás

43. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén

44. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

45. Eltérő megállapodás

XI. FEJEZET

A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ

46. Fogalmak

47. A napi munkaidő

48. A munkaidőkeret

49. Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

50. A munkaidő-beosztás szabályai

51. A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

52. A munkaközi szünet

53. A napi pihenőidő

54. A heti pihenőnap

55. A heti pihenőidő

56. A rendkívüli munkaidő

57. Ügyelet és készenlét

58. Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

59. A szabadság

60. A szabadság kiadása

61. Betegszabadság

62. Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

63. A munka- és pihenőidő nyilvántartása

64. Eltérő megállapodás

XII. FEJEZET

A MUNKA DÍJAZÁSA

65. Az alapbér

66. A bérpótlék

67. Díjazás munkavégzés hiányában

68. A távolléti díj számítása

69. A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

70. A munkabér védelme

71. Eltérő megállapodás

XIII. FEJEZET

A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

72. Felelősség az okozott kárért

73. A kártérítés mértéke és módja

74. A polgári jogi szabályok alkalmazása

75. Eltérő megállapodás

XIV. FEJEZET

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

76. Felelősség a vétkesen okozott kárért

77. A megőrzési felelősség

78. Több munkavállaló együttes felelőssége

79. Felelősség a leltárhiányért

80. A munkavállalói biztosíték

81. A kártérítés mérséklése

82. Eltérő megállapodás

XV. FEJEZET

A MUNKAVISZONY EGYES TÍPUSAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

83. A határozott idejű munkaviszony

84. Munkavégzés behívás alapján

85. A munkakör megosztása

86. Több munkáltató által létesített munkaviszony

87. A távmunkavégzés

88. A bedolgozói munkaviszony

89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

90. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

91. A vezető állású munkavállaló

92. A cselekvőképtelen munkavállaló

93. Eltérő megállapodás

XVI. FEJEZET

A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

94. Fogalmak

95. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony

96. A kölcsönzésre irányuló munkaviszony

97. Az egyenlő bánásmód követelménye

98. A munkaviszony megszüntetése

99. A kártérítési felelősség

100. Eltérő megállapodás

XVII. FEJEZET

AZ ISKOLASZÖVETKEZET ÉS TAGJA KÖZÖTTI MUNKAVISZONY KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

101. Eltérő megállapodás

XVIII. FEJEZET

A MUNKAVISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYES MEGÁLLAPODÁSOK

102. A versenytilalmi megállapodás

103. A tanulmányi szerződés

HARMADIK RÉSZ

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

XIX. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

XX. FEJEZET

AZ ÜZEMI TANÁCS

104. Általános szabályok

105. Az üzemi tanács választása

106. A központi és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács

107. Az üzemi tanács megszűnése

108. Az üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése

109. A gazdasági egységek összevonása, szétválasztása, valamint a munkáltató személyében bekövetkező változás

110. Az üzemi tanács működése

111. Az üzemi tanács feladata és jogköre

112. Az üzemi megállapodás

113. Az üzemi megbízott

XXI. FEJEZET

A SZAKSZERVEZET

XXII. FEJEZET

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

114. A kollektív szerződés megkötése és tartalma

115. A kollektív szerződés hatálya

116. A kollektív szerződés megszűnése

117. A munkáltató személyében bekövetkező változás

118. Eltérő megállapodás és felhatalmazás

NEGYEDIK RÉSZ

A MUNKAÜGYI VITA

XXIII. FEJEZET

A MUNKAJOGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

XXIV. FEJEZET

A KOLLEKTÍV MUNKAÜGYI VITA

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az 53. § a 298. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

A 115–121. § a 298. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén lép hatályba.

2012. évi LXXXVI. törvény

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról >>>

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére